lift_menu
  • Home
  • About Us
  • Eco House Concept
  • Our Service
  • Portfoilo
  • FAQs
  • Contact Us
 
  01  การจัดการกับแสงอาทิตย์
   
  แสงอาทิตย์มีอิทธิพลกับเราเสมอ เราได้รับแสงอาทิตย์กว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนอื่นๆของโลก การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานจึงต้องคำนึงถึงทิศทางของแดด การสะสมความร้อนจากแดด รวมไปถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สะสมความร้อนในตอนกลางวันและ คายความร้อนในตอนกลางคืน
   
  การวางตำแหน่งของห้องต่างๆภายในบ้านก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรับแสงแดดในแต่ละช่วงของวัน นอกจากนี้์ตำแหน่งของดวงอาทิตย์  ทิศทางของลมที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน และฤดูกาลทำให้บ้าน ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอยู่เสมอ ดังนั้นการใช้วัสดุที่เหมาะสมจะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้
 
footer
 
Home / About Us / Eco House Concept / Our Service / Portfolio / FAQs / Contact Us / Site Map Copyright 2009 Eco House Builder. All rights reserved. Design by Thaihosting