lift_menu
  • Home
  • About Us
  • Eco House Concept
  • Our Service
  • Portfoilo
  • FAQs
  • Contact Us
 
 
 

01 บ้านประหยัดพลังงานคืออะไร

“บ้านประหยัดพลังงาน” หรือ “บ้านประสิทธิภาพสูง” คือบ้านที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะน้อย ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สะดวกสบาย

 
 
 

02 ส่วนประกอบใดที่ทำให้บ้านเป็น “บ้านประหยัดพลังงาน”

“บ้านประหยัดพลังงาน” คือบ้านที่ได้รับการออกแบบและสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม มีตำแหน่งการวางของบ้านที่ดี มีการตกแต่งภายในและใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดมลพิษและมลภาวะต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

 
 
 

03 อะไรคือประโยชน์ที่ได้รับจาก “บ้านประหยัดพลังงาน”

“บ้านประหยัดพลังงาน” มีคุณค่าอย่างมากกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษา ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและบ้านข้างเคียง

 
 
 

04 บ้านมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

บ้านพักอาศัยที่สร้างด้วยเทคโนโลยีแบบเก่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดมลพิษ สูญเสียพลังงานในการผลิตสูง เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ปัญหาเหล่านี้ รวมกัีบการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างสิ้นเปลือง ทำให้ความร้อนถูกปล่อยออกมาในอากาศเป็นจำนวนมาก

 
 
 

05 การใช้พลังงานของบ้านในประเทศเป็นอย่างไร

ในสหรัฐอเมริกา มีสถิติการใช้ไฟฟ้าในอาคารโดยเฉลี่ยแล้ว 68% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ในขณะที่ ประเทศไทย คาดว่ามีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านมากกว่า 50% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

 
 
 

06 ในการก่อสร้าง “บ้านประหยัดพลังงาน” มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบ้านทั่วไปหรือไม่

ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานใกล้เคียงกับบ้านพักอาศัยทั่วไป เนื่องจากวัสดุที่ใช้เกือบทั้งหมดเป็นวัสดุภายในประเทศ การสร้างบ้านประหยัดพลังงานมีความคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะมีค่าบำรุงรักษาต่ำ ประหยัดพลังงาน และบ้านมีอายุนาน ทั้งนี้ ราคาค่าก่อสร้างแต่ละหลังขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน

 
 
 

07 การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน มีข้อจำกัดหรือไม่ อย่างไร

เราสามารถสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้ในทุกพื้นที่ ประสิทธิภาพของบ้านก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่จะสร้าง ทั้งนี้ สามารถแก้ไขด้วยการออกแบบที่มีความเฉพาะและเหมาะสมกับบ้านแต่ละหลัง

 
   
 
footer
 
Home / About Us / Eco House Concept / Our Service / Portfolio / FAQs / Contact Us / Site Map Copyright 2009 Eco House Builder. All rights reserved. Design by Thaihosting